Ilość dzieci przypadających do opieki jednemu opiekunowi została dokładnie ustalona w 2 pkt. 1 ustawy o opiece nad dziećmi. Wybierając klub dziecięcy lub żłobek warto więc sprawdzić nie tylko kwalifikacje opiekuna, ale również ilość jego podopiecznych. Tylko wtedy każdy maluch będzie mieć w maksymalnym stopniu poświęconą uwagę i zapewnione bezpieczeństwo. Praca z dziećmi w wieku poniżej 3 lat jest wymagająca, stąd tak skonstruowane przepisy.

Żłobek – ile dzieci na jednego opiekuna?

Zgodnie z ustawą o sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pod opieką jednego opiekuna (w przypadku żłobków i klubów dziecięcych) może pozostawać 8 dzieci. Opiekun jest fizycznie w stanie zaopiekować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci. To jednak nie wszystko – jeśli w grupie znajduje się dziecko poniżej 1. roku życia lub dziecko niepełnosprawne czy wymagające szczególnej opieki, w żłobku lub w klubie dziecięcym jeden opiekun może sprawować opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Ilość dzieci w grupie, którą zajmuje się osoba posiadająca kwalifikacje opiekuna, jest szczególnie ważna. Dzięki temu każde dziecko w żłobku lub klubie dziecięcym może prawidłowo się rozwijać, nie czuje się odrzucone czy zaniedbane, a jego potrzeby są stale na pierwszym miejscu.

Zbiorowy pobyt dzieci w wieku do lat 3 – ustawa prawna

Zgodnie z ustaleniami, o których mowa w art. 12 oraz 18b:

 • opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 odbywa się w godzinach pracy żłobka, jednak nie dłużej niż 10 godzin
 • gdy do żłobka lub klubu dziecięcego uczęszcza więcej niż 20 dzieci, dyrektor żłobka ma obowiązek zatrudnić przynajmniej 1 położną lub pielęgniarkę
 • w przypadku nieobecności dziecka, klub dziecięcy lub żłobek może przyjąć inne dziecko na czas tej nieobecności

Dziecko wymagające szczególnej opieki musi mieć zajęcia dostosowane do potrzeb, jednak w żaden sposób nie może być wykluczane z integracji w grupie. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaleca się zatrudnienie terapeuty pedagogicznego lub psychologa dziecięcego. Na wniosek rodzica dziecka niepełnosprawnego, może ono otrzymać comiesięczne dofinansowanie.

Zapewnianie dziecku opieki w przedszkolu

Nieco inaczej prezentuje się sytuacja w przedszkolach. Tutaj na jedną grupę (25 dzieci) przypada jeden opiekun lub nauczyciel. W grupie może być maksymalnie dwadzieścioro dzieci, gdy znajdują się w niej także maluchy wymagające szczególnej opieki. Ich ilość nie może jednak przekroczyć 5. Są to wówczas przedszkola z oddziałami integracyjnymi, a jednym z ich celów jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Kto może zostać opiekunem w żłobku?

Do zadań dziennego opiekuna należy m.in.:

 • zapewnianie dziecku opieki pielęgnacyjnej w warunkach zbliżonych do domowych,
 • zapewnianie opieki edukacyjnej w zależności od wieku dziecka i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, najlepiej w formie zajęć praktycznych,
 • dbanie o wyżywienie dzieci.

Dzieci pod kierunkiem opiekuna kształcą podstawowe umiejętności społeczne i motoryczne, dlatego taka osoba powinna być cierpliwa, kompetentna i życzliwa. Zamiłowanie do pracy z najmłodszymi musi być podstawą. Zgodnie z prawem, osoba posiadająca kwalifikacje opiekuna musi spełnić szereg wymagań, takich jak:

 • brak pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia praw rodzicielskich teraz i w przeszłości,
 • skrupulatne wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, jeśli został nałożony,
 • niefigurowanie w bazie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, brak wyroków,
 • odbycie szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy nie później niż 2 lata przed rozpoczęciem pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

Niezwykle ważne jest kierunkowe wykształcenie – przed rozpoczęciem świadczenia pracy kandydat musi odbyć 160-godzinowe szkolenie lub 40-godzinowe szkolenie uzupełniające, gdy posiada już kwalifikacje pielęgniarki, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (i innych powiązanych zawodów) lub gdy ma co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3. Wcześniejsza praca w żłobku lub klubie dziecięcym jest dużą zaletą.

Warto wiedzieć, że każdy żłobek lub klub dziecięcy musi zostać wpisany do specjalnych rejestrów.